Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemene voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, reserveringen en overeenkomsten met betrekking tot alle accommodaties en andere faciliteiten, die worden verhuurd door YourSecondHouse hierna te noemen YSH, of aan haar gelieerde ondernemingen. In deze Algemene Voorwaarden wordt onder het begrip ’huurder’ verstaan: de persoon die met YSH een overeenkomst sluit met betrekking tot huur/gebruik van een accommodatie. Onder het begrip ’gebruiker’ (hieronder ook wel genoemd gast) wordt verstaan: de huurder en de door de huurder opgegeven personen die gebruik (zullen) maken van de door de huurder gehuurde accommodatie en/of andere faciliteiten. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing ongeacht uw (voorafgaande) verwijzing naar eventuele eigen voorwaarden of naar andere algemene voorwaarden. YSH wijst alle algemene voorwaarden waarnaar u verwijst of die door u worden gebruikt van de hand. Van deze Algemene Voorwaarden afwijkende afspraken zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Met deze algemene voorwaarden vervallen alle voorgaande publicaties. Kennelijke druk- en zetfouten binden YSH niet.

2. Reserveringen. YSH neemt alleen reserveringen in behandeling van personen die 25 jaar of ouder zijn. Reserveringen door personen jonger dan die leeftijd zijn dan ook niet geldig. YSH behoudt zich het recht voor zonder opgave van redenen afwijkende reserveringen, met name groepen, te weigeren. Groepsboekingen kunnen alleen telefonisch geboekt worden. Of de boeking al dan niet geaccepteerd wordt, is o.a. afhankelijk van de samenstelling en grootte van de groep, de leeftijd en de camping. Tussen u en YSH komt een overeenkomst tot stand op het moment dat YSH de getekende bevestiging van uw reservering (huurcontract)  retour heeft ontvangen. De overeenkomst betreft huur van een accommodatie en/of andere faciliteiten voor recreatief gebruik, dat naar zijn aard van korte duur is.

3. Speciale wensen en medische condities. Wanneer u een speciaal verzoek heeft met betrekking tot uw vakantie, zullen wij proberen deze te vervullen, maar wij kunnen nooit garanderen dat wij deze kunnen inwilligen. Indien een lid van uw gezelschap een medische indicatie of handicap heeft, die van invloed kan zijn op de vakantie, verzoeken wij u dit bij de boeking expliciet te vermelden, zodat wij u van gedegen advies omtrent uw accommodatiekeuze kunnen voorzien. Wanneer wij er redelijkerwijs van uit kunnen gaan dat de medische conditie of de handicap een verantwoorde vakantie met YSH onmogelijk zou kunnen maken, behouden wij ons het recht voor de boeking te weigeren.

4. Wijzigingen in de overeenkomst. De volgende regels gelden voor het wijzigen van uw boeking met uitzondering van last-minutes: a) Alle wijzigingen tot acht weken voor vertrek en die tot verhoging van de reissom leiden of waarbij de oorspronkelijk overeengekomen huurprijs gelijk blijft zijn gratis, mits de gehuurde accommodatie beschikbaar is in de nieuwe gewenste periode.
b) Alle wijzigingen na de datum van reserveren die tot vermindering van de oorspronkelijk overeengekomen huursom leiden, worden beschouwd als gedeeltelijke annulering (zie Artikel 5).
c) Voor alle wijzigingen vanaf acht weken voor vertrek berekenen wij € 30,- wijzigingskosten per wijziging, met uitzondering van wijzigingen die onder punt b vallen. 
d) Voor wijzigingen tijdens uw verblijf in onze accommodatie berekenen wij € 50,- wijzigingskosten per wijziging, met uitzondering van wijzigingen die onder punt b vallen. Hierbij kan geen gebruik gemaakt worden van speciale aanbiedingen zoals die elders gepubliceerd zijn.
e) Bij latere aankomst of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats van de niet genoten nachten. Indien u, na de totstandkoming van de overeenkomst, wijzigingen in de overeenkomst wenst aan te brengen, is YSH niet verplicht die te accepteren. Het is ter vrije keuze van YSH om te bepalen of en in hoeverre die wijzigingen door haar worden geaccepteerd. In het geval YSH uw wijzigingen accepteert, kan YSH u wijzigingskosten in rekening brengen.

5. Annulering. Een annulering kan uitsluitend schriftelijk door de hoofd boeker onder vermelding van het boekingsnummer geschieden. De eventuele annuleringskosten worden berekend over de gefactureerde huursom.
a) Bij annulering tot 42 dagen vóór de dag van aankomst bedragen de kosten 20% van de huursom.
b) Bij annulering vanaf de 42e dag (inclusief) tot de 28e dag vóór de dag van aankomst, bedragen de kosten 60% van de huursom.
c) Bij annulering vanaf de 28e dag (inclusief) tot de dag van aankomst, bedragen de kosten 90% van de huursom.
d) Bij annulering op de dag van aankomst of later, bedragen de kosten de volledige huursom.

6. In-de-plaatsstelling. Het is de huurder en andere gebruikers niet toegestaan de accommodatie onder welke benaming dan ook en uit welke hoofde dan ook aan anderen dan de in de overeenkomst genoemde personen in gebruik af te staan, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met YSH. Indien u en YSH zijn overeengekomen dat u en/of één of meer gebruikers worden vervangen, blijft u naast de huurder en/of gebruikers die u en/of andere gebruikers vervangen hoofdelijk aansprakelijk tegenover YSH voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de huursom, de wijzigingskosten en eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging en eventuele annuleringskosten.

7. Prijzen. U bent aan YSH verschuldigd de overeengekomen huurprijs, zoals vermeld in de bevestiging tevens factuur van de reservering. Indien de kosten van YSH (starecht, personeel, energie, belastingen e.d.) na het sluiten van de overeenkomst aantoonbaar en onvoorzien zijn gestegen heeft YSH het recht haar prijzen te verhogen en de verhoogde prijs aan u in rekening te brengen. Indien deze prijsverhoging zal worden doorgevoerd binnen 3 maanden nadat de overeenkomst is gesloten, zal die prijsverhoging maximaal 5% van de eerder overeengekomen prijs bedragen en zal u het recht hebben de overeenkomst op die grond te ontbinden (annuleren). Van prijskortingen en/of speciale aanbiedingen kan geen gebruik meer worden gemaakt indien de bevestiging van de reservering door YSH is verzonden. Alle prijzen zijn, voor zover van toepassing inclusief BTW, tenzij anders vermeld.

8. Betalingen. De aanbetaling, minimaal 30% van de huursom afhankelijk van de boekingsdatum, dient overgemaakt te worden op de bankrekening van YSH welke vermeld staat op de bevestiging van de reservering. Separaat ontvangt u een factuur met daarop vermeld de gehele huursom en eventuele extra kosten inclusief verplichte borgsom. Vermeld bij betaling uw bevestigingsnummer, factuurnummer, huurperiode en de naam waaronder geboekt is. De aanbetaling dient binnen 14 werkdagen na de datum van reservering te zijn voldaan. Het restant bedrag van de huursom dient te zijn ontvangen door YSH uiterlijk 30 werkdagen voor de dag van aanvang van het verblijf. Bij reservering binnen vier weken voor aankomst dient u de reissom in één keer te voldoen. Bij gebreke van een betaling conform het vorenstaande kan YSH u het gebruik van de accommodatie en/of andere faciliteit ontzeggen. Bij niet tijdige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u onmiddellijk na verloop van de termijn voor betaling in verzuim. In dat geval zal YSH u schriftelijk de mogelijkheid bieden het nog verschuldigde bedrag alsnog binnen 7 dagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, behoudt YSH zich het recht voor de overeenkomst te ontbinden (annuleren) met ingang van de dag dat de termijn van 7 dagen is verstreken en bent u aansprakelijk voor alle schade die YSH als gevolg hiervan lijdt of zal lijden, waaronder alle kosten die YSH in verband met uw reservering en de ontbinding heeft moeten maken. YSH heeft in ieder geval het recht om annuleringskosten per accommodatie in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 5 van toepassing. YSH heeft steeds het recht om vorderingen op u uit welke hoofde dan ook te verrekenen met de door u uit welke hoofde dan ook betaalde bedragen.

9. Aankomst en vertrek. De gehuurde accommodatie/plaats kan op de overeengekomen dag van aankomst als vermeld op de bevestiging van de reservering, vanaf 12.00 uur worden betrokken. Op de overeengekomen dag van vertrek als vermeld op de bevestiging van de reservering dient de accommodatie/plaats vóór 10.00 uur verlaten te zijn. Indien u de overeenkomst met YSH voor langer dan de overeengekomen duur wenst voort te zetten en YSH daarmee akkoord gaat, is YSH steeds gerechtigd een andere accommodatie/plaats aan te wijzen. Indien het gebruik van de accommodatie eerder wordt beëindigd dan op de overeengekomen datum, als vermeld op de bevestiging van de reservering, heeft de huurder geen recht op restitutie van (een gedeelte van) de huurprijs en/of kosten door YSH.

10. Reglementen. Alle gasten dienen zich te houden aan de door YSH voor de campings of vakantieparken vastgestelde regels. Conform de lokale verordeningen is men, desgevraagd, verplicht zich bij de ’check-in’ te legitimeren. Indien de gasten geen legitimatiebewijs kunnen tonen, kan en mag YSH de gasten niet onderbrengen. Elke accommodatie mag slechts bewoond worden door het aantal personen dat in de bevestiging voor de desbetreffende accommodatie staat vermeld. Indien de eigenaar van de camping of het vakantiepark een maximaal aantal personen per accommodatie/plaats hanteert, is YSH hieraan gehouden. YSH behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de opzet en openingstijden van de faciliteiten van de camping of het vakantiepark. Voor het plegen van noodzakelijk onderhoud zult u zonder recht op vergoeding toestaan dat tijdens uw verblijf aan de accommodatie of overige faciliteiten werkzaamheden worden uitgevoerd. De huurder dient de gehuurde accommodatie schoon en netjes achter te laten in overeenstemming met de manier waarop de accommodatie werd aangetroffen bij aankomst. Dit betekent onder meer geen vuilnis op de plaats achterlaten, maar in vuilniszakken in de container plaatsen, geen afwas laten staan, en geen eigen bedgoed of andere privé spullen achter laten. Uit veiligheidsoverwegingen is het niet toegestaan om tenten of caravans bij de accommodatie te plaatsen, tenzij door YSH speciaal schriftelijk toestemming hiervoor is gegeven voor dag van aankomst. U dient hierover zelf contact op te nemen met YSH. Bij overtreding van de in deze Algemene Voorwaarden opgenomen regels en het niet opvolgen van aanwijzingen van het personeel van
YSH of van de camping resp. het vakantiepark, heeft YSH het recht u, de huurder en iedere andere gebruiker terstond van de camping of het vakantiepark te laten verwijderen, zonder dat restitutie van de huursom of een gedeelte daarvan plaatsvindt. Indien YSH ernstig vermoeden heeft dat door de huurder van een accommodatie in strijd met de wet en/of de openbare orde en/of de goede zeden wordt gehandeld, is YSH gemachtigd zich toegang tot de accommodatie te verschaffen. Roken of het gebruik van drugs is niet toegestaan in de gehuurde accommodatie. Indien de huurder of iedere andere gebruiker van de accommodatie zich niet houdt aan deze laatste bepaling behoudt YSH zich het recht voor om de huurder en iedere andere gebruiker terstond uit de accommodatie en van de camping resp. het vakantiepark te laten verwijderen.
11. Huisdieren. meegebrachte huisdieren dienen bij reservering eveneens aangemeld te worden. De huurder dient bij reservering op te geven welk type huisdier wordt meegenomen. Uitsluitend een (1) huisdier kan worden meegebracht en mag niet binnen in de accommodatie komen, maar dient buiten op het terras of op het perceel te verblijven. De eigenaar van de camping of het vakantiepark behoudt zich het recht voor ter plaatse een toeslag in rekening te brengen. Huurders dienen er rekening mee te houden dat niet op alle campings of vakantieparken huisdieren zijn toegestaan. YSH houdt zich daarnaast te allen tijde het recht voor om - zonder opgaaf van redenen - huisdieren op de camping te weigeren. Huisdieren hebben geen toegang tot waterpartijen, zwembaden, restaurants, overdekte centrumfaciliteiten en andere openbare gelegenheden op de camping of het vakantiepark (tenzij ter plaatse anders aangegeven). Huisdieren dienen buiten de accommodatie/campingplaats te worden aangelijnd. Aanwijzingen ter plaatse dienen te worden opgevolgd. De huisdieren mogen geen overlast bezorgen aan de overige gasten. Hondenmand dient meegenomen te worden en een vlooienband voor honden/katten is verplicht. Voor het vervoer van dieren naar landen binnen de EU geldt dat zij in het bezit dienen te zijn van een paspoort volgens Europees model (vanaf 3 juli 2004). De dieren moeten zijn gevaccineerd tegen rabiës en identificatie door middel van een chip of tatoeage is verplicht. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de juiste reisdocumenten die voor uw bestemming vereist zijn.

12. Breuk en vermissing. De huurder, genoemd op de bevestiging van de reservering, is verantwoordelijk, wat de verantwoordelijkheid dan wel aansprakelijkheid van de overige gebruikers/gasten onverlet laat, voor een ordelijke gang van zaken in en om de gehuurde accommodatie en/of campingplaats of elders op de camping resp. het vakantiepark, voor zover zulks door hem of zijn gezelschap/de andere gebruiker wordt beïnvloed. Daarnaast is de huurder steeds aansprakelijk, wat de aansprakelijkheid van andere gebruikers onverlet laat, voor schade door breuk en/of vermissing en/of beschadiging van inventaris en/of accommodatie. De huurder is verplicht bij aankomst een formulier te tekenen waarop staat dat hij/zij de accommodatie ordentelijk heeft aangetroffen. Eventuele schade dient door de huurder onmiddellijk gemeld te worden aan YSH. Voor vergoeding van de schade neemt YSH contact met u op, tenzij de huurder kan aantonen dat het ontstaan van de schade niet is te wijten aan schuld van hemzelf, andere gebruikers of een van de leden van zijn gezelschap.

13. Overmacht en wijziging. In het geval YSH al dan niet tijdelijk niet in staat is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk uit te voeren door overmacht, zal YSH binnen 14 dagen nadat zij kennis heeft gekregen van de onmogelijkheid de overeenkomst na te komen, een wijzigingsvoorstel voorleggen (voor andere accommodatie/andere periode etc.). Overmacht aan de zijde van YSH bestaat indien de uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk wordt verhinderd door omstandigheden gelegen buiten de wil van YSH, daaronder mede begrepen oorlogsgevaar, personeelsstakingen, blokkades, brand, overstromingen en andere storingen of gebeurtenissen. U bent gerechtigd het wijzigingsvoorstel af te wijzen. Indien u het wijzigingsvoorstel afwijst, dient u dit binnen 14 dagen na ontvangst van het wijzigingsvoorstel kenbaar te maken. In dat geval heeft YSH het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden. U heeft dan recht op kwijtschelding en/of teruggave van (het reeds betaalde deel van) de huursom. YSH zal dan niet gehouden zijn tot vergoeding van enige schade.

14. Opzegging. YSH heeft te allen tijde het recht met onmiddellijke ingang de overeenkomst op te zeggen, indien bij reservering persoonsgegevens van u en/of andere gebruikers onvolledig en/of onjuist worden opgegeven. In een dergelijk geval vindt geen restitutie plaats van de huursom of een gedeelte daarvan.

15. Aansprakelijkheid. YSH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of schade van of aan zaken dan wel personen, van welke aard ook, tijdens of tengevolge van een verblijf op de camping of het vakantiepark en/of de huur/het gebruik van accommodatie en/of campingplaats en/of andere faciliteiten van YSH, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van YSH of (één van) haar werknemers. Deelname aan activiteiten georganiseerd door een YSH medewerker geschiedt geheel op eigen risico van de deelnemers. Enige uitspraak van een YSH medewerker in het veld, aangaande de aansprakelijkheid van YSH bindt YSH niet. YSH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de uitvoering van reis –en verblijfsboekingen onderweg. Aansprakelijkheid voor schade bestaande uit derving van huurgenot of bedrijfs- en andere gevolgschade, is onder alle omstandigheden uitgesloten. YSH is voorts in geen geval aansprakelijk voor schade waarvoor aanspraak op vergoeding bestaat uit hoofde van een reis- en/of annuleringsverzekering of enige andere verzekering. YSH is niet aansprakelijk voor storingen in de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten. Aansprakelijkheid op grond van onrechtmatige daad/persoonlijke ongelukken per gast per verblijf en aansprakelijkheid voor materiële schade is beperkt tot het (maximale) bedrag dat een verzekering in een voorkomend geval zal uitkeren. U bent met de gebruiker hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade aan de gehuurde accommodatie en/of campingplaats en/of andere eigendommen van YSH ontstaan tijdens het gebruik daarvan door u en/of andere gebruikers, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van uzelf en/of van derden die zich met uw toestemming op de camping of het vakantiepark bevinden. U vrijwaart YSH voor alle aanspraken ter zake van schade van derden die (mede) het gevolg zijn van enig handelen of nalaten van uzelf, andere gebruikers, uw reisgenoten of derden die zich met uw toestemming op de camping of het vakantiepark bevinden. Bij niet juist gebruik c.q. niet juist achterlaten, inclusief doch niet beperkt tot bovenmatige vervuiling van de accommodatie, worden extra kosten in rekening gebracht, welke u alsdan verplicht bent onmiddellijk te voldoen of welke in mindering worden gebracht op de betaalde borg.
16. Klachtafhandeling. Ondanks de zorg en de inspanning van YSH kunt u van mening zijn dat u een gerechtvaardige klacht heeft met betrekking tot uw vakantieverblijf. Deze klacht dient u in eerste instantie ter plaatse bij de lokale vertegenwoordiger van YSH te melden en te bespreken. Mocht de klacht niet naar uw tevredenheid worden afgehandeld dan kunt u ten tijde van uw vakantie telefonisch of per e-mail contact opnemen met YSH (telefoonnummer en e-mailadres vindt u op de bevestiging van de reservering). Mocht de klacht tijdens uw vakantie niet naar uw tevredenheid afgehandeld te zijn, dan kunt u na afloop van uw vakantie schriftelijk per e-mail of per post uw klacht binnen een maand na afloop van uw vakantie naar ons kantoor in Lelystad te sturen o.v.v. reserveringsnummer, NAW-gegevens, datum verblijf, naam camping en accommodatietype) te sturen. Indien u niet binnen 10 werkdagen een ontvangstbevestiging van ons heeft ontvangen dient u telefonisch contact met ons op te nemen. Indien u van deze procedure afwijkt, kan dit tot gevolg hebben, dat uw klacht niet in behandeling kan worden genomen. De klacht zal met de grootste zorg worden behandeld.
17. Toepasselijk recht. Op de overeenkomst tussen u en YSH is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

18. Reisdocumenten. U bent zelf verantwoordelijk voor het beschikken over de geldige reisdocumenten die voor uw bestemming zijn vereist. YSH aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen die voortvloeien uit het niet in het bezit zijn van de juiste reisdocumenten.

19. Algemeen. De beschrijvingen van de camping of het vakantiepark komen tot stand door informatie van de controleurs van YSH. De activiteiten en faciliteiten zoals beschreven in onze brochure en op onze internetsite, zijn gecontroleerd op normaal functioneren, maar kunnen beïnvloed worden door bijvoorbeeld weersomstandigheden, lokale voorschriften en drukke periodes buiten het seizoen. Houdt u er ook rekening mee, dat begrippen als ‘mooi’ en ‘gezellig’ door iedereen anders uitgelegd kunnen worden. Er is veel zorg besteed aan het selecteren van competente, onafhankelijke contractanten, maar YSH kan helaas niet garanderen dat normale omstandigheden zich iedere dag voordoen. Hoewel wij ons best doen om er voor te zorgen dat faciliteiten op de camping of het vakantiepark geopend zijn gedurende het gehele seizoen, kunnen wij dit niet garanderen. Wij kunnen daarom ook geen boekingen onder deze voorwaarde accepteren. Ook kan het voorkomen dat door overmacht, bijvoorbeeld weersomstandigheden, anders dan staat aangegeven in de brochure, bepaalde faciliteiten later openen, eerder sluiten of tijdelijk niet beschikbaar zijn.

20. Persoonsgegevens. Alle gegevens die u aan ons verstrekt worden opgenomen in een bestand. Het gegevensbestand wordt gebruikt voor onze gastenadministratie. Deze gegevens kunnen tevens worden gebruikt om gerichte informatie en aanbiedingen over onze producten en diensten te geven. Om deze informatie en voordeelaanbiedingen zoveel mogelijk op uw interesse af te stemmen, kunnen wij uw gegevens laten combineren met bij andere bedrijven bekende gegevens. Indien u geen prijs stelt op het toezenden van interessante informatie of aanbiedingen, kunt u ons dat laten weten door een e-mail aan ons te sturen.

Informatie aanvragen

Ja! Ik wil graag op vakantie naar Kroatie en ontvang meer informatie over:

Ik heb van Your Second House gehoord via:

Hier zitten we

Kaart Kroatie

  Adres in Nederland
P.O. Box 1124
NL-8200 BC Lelystad
Mobiel +31 (0)6 55 704 510
Tel. +31 (0)320 289 484